ΣYΛΛOΓΙKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Αθηνών μέλη την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

Στην Αθήνα σήμερα 15/12/2008, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ' ενός μεν οι κ. Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ και ο κ. Παναγιώτης Κωστάκης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Μαρίνου Αντύπα 41 - 45, και αφ' ετέρου οι κ. Μάρκος Γκανάς, Πρόεδρος του ΔΣ και ο κ. Δημήτρης Πίππας, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου αριθμ. 36, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Καθορίζονται τέσσερις μισθολογικές κλίμακες στις οποίες υπάγονται:

1η Κλίμακα: Διευθυντές, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Γενικοί Διευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης.

2η Κλίμακα: Προϊστάμενοι / Υπεύθυνοι τμημάτων, Λογιστές, Αναλυτές / Προγραμματιστές Πληροφορικής, Σύμβουλοι Προγράμματος, Αναλυτές Έρευνας Αγοράς, Οικονομικοί Αναλυτές, Γραμματείς Διοικήσεως / Διευθυντών.

3η Κλίμακα: Βοηθοί Λογιστών, Μηχανικοί Η/Υ & Διαχειριστές Συστημάτων Η/Υ, Ταμίες, Υπάλληλοι Εμπορικής Διεύθυνσης, Υπάλληλοι Δημοσίων Σχέσεων - Γραφείου Τύπου, Κειμενογράφοι, Αρχειοθέτες Κειμένων - Προγραμμάτων, Γραμματείς, Εισπράκτορες, Υπάλληλοι Marketing, Μουσικοί Επιμελητές, Επιμελητές Ροής, Δακτυλογράφοι, Υπάλληλοι Αρχείου, Υπάλληλοι Δισκοθήκης.

Κλίμακα: Τηλεφωνητές, Χειριστές Τηλετύπων - Η/Υ, Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Αποθηκάριοι.

Οποιαδήποτε ειδικότητα που δεν υπάγεται σαφώς στις ανωτέρω κλίμακες, θεωρείται ότι υπάγεται στην 4η Κλίμακα έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς.

Ως Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές θεωρούνται αυτοί που προβλέπονται από την αντίστοιχη Κλαδική Σύμβαση των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών.

Συμφωνείται ότι οι ειδικότητα της 4ης κλίμακας «Αποθηκάριοι», θα ενταχθούν στην 3η κλίμακα από1/1/2009.

Άρθρο 2ο

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαλλήλων-μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.), που απασχολούνται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) καθορίζονται από 1/1/2008 ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα που ανήκουν ως εξής:

Οι ανωτέρω βασικοί μηνιαίοι μισθοί ισχύουν για απασχόληση πέντε (5) ημερών την εβδομάδα και για το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας 40 ωρών.

Το ανώτατο όριο των 40 ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας θα μειωθεί και θα ισχύει ταυτόχρονα οπότε συμπεριληφθεί αυτή η τροποποίηση στην ΕΓΣΣΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπουργική Απόφαση, Νόμο κλπ.

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση, ή καλλίτερες συνθήκες και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια διατηρούνται και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Οι δυο ενώσεις συμφωνούν ότι το ετήσιο ποσοστό αύξησης των βασικών μηνιαίων μισθών δεν θα είναι κάτω του μέσου ποσοστού αύξησης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΣΥΕ του αμέσως προηγούμενου έτους.

Επίσης τα μέρη συμφωνούν να προβούν σε αναδιάταξη των ειδικοτήτων και στην επόμενη Σ.Σ.Ε. την με πλήρη απορρόφηση της 4ης κλίμακας από την 3η.

Άρθρο 3ο

Στο άρθρο 15 της ΣΣΕ ΕΠΗΕΑ-ΕΙΙΡΑ 2005 προστίθεται:

Μετά από αίτημα του υπαλλήλου προς τον ραδιοφωνικό σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε περισσότερες των δύο δόσεων.

Άρθρο 4ο

Πρόσθετο επίδομα για ασθένεια παιδιού.

Στους υπαλλήλους που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού προσαυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του.

Στην περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (υπάλληλος) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα παιδιού, κύριο και πρόσθετο, παύει να καταβάλλεται όταν το παιδί συνάψει γάμο ή αποκτήσει εισόδημα από την εργασία του.

Άρθρο 5ο

Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 14 της ΣΣΕ ΕΠΗΕΑ-ΕΙΙΡΑ 2005 προστίθεται:

Η περίοδος της ασθένειας υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ύψους της αποζημίωσης.

Άρθρο 6ο

Το επίδομα παιδιών ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για κάθε παιδί, 6% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για το 3ο παιδί και 7% επί του βασικού μηνιαίου μισθού για το 4ο παιδί.

Άρθρο 7ο

Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού κάθε χρόνο και σε ένα μήνα από το κλείσιμο του Ισολογισμού επίδομα ίσο προς το 75% του βασικού μηνιαίου μισθού τους.

Άρθρο 8ο

Για την εξεύρεση της μισθολογικής βαθμίδας όπου ανήκει ο υπάλληλος συνυπολογίζονται επίσης:

α) ο χρόνος  κύησης και λοχείας εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση.

β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο για τον εργοδότη στον οποίο όταν ο υπάλληλος εργάζεται και κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατεύτηκε.

Άρθρο 9ο

Ο δανεισμός υπαλλήλου σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου.

Άρθρο 10ο

Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 3,3% για το 2009 το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 3,3% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2009 προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς των κλιμακίων του 2009.

Άρθρο 11ο

Τα άρθρα 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 και 17 της Σ.Σ.Ε. ΕΠΗΕΑ-Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 2005 εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.

Άρθρο 12ο

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Οι προκύπτουσες αναδρομικά οφειλόμενες διαφορές αποδοχών θα καταβληθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης.


Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή