ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας»

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Ιουλίου 2004 οι παρακάτω αναφερόμενοι α) Ιωάννης Δραπανιώτης Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕ Β) και β) Δημήτρης Δρακόπουλος, Πρόεδρος και Αθανάσιος Γκογκάκης, Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1ο

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της Χώρας.

Άρθρο 2ο

Βασικά ημερομίσθια

Τα βασικά ημερομίσθια των παραπάνω εργατοτεχνιτών-τριών όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2003 με βάση την. από 5/5/2003 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 2004 κατά ποσοστό 4% και από 1/10/2004 κατά ποσοστό 2,75% και διαμορφώνονται όπως ο παρακάτω πίνακας:

......

Άρθρο 3ο

Επιδόματα

Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των μισθωτών που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

α. Πολυετούς υπηρεσίας: Στους υπαγομένους στην ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες και σε ποσοστό 7% για τις υπόλοιπες και μέχρι εννέα (9) τριετίες που υπολογίζεται από των κάθε φορά διαμορφουμένων βασικών τους ημερομισθίων.

β. Γάμου σε ποσοστό 10% για τους έγγαμους άνδρες και γυναίκες. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους-χήρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Άρθρο 4ο

Αποζημιώσεις

Εργατοτεχνιτών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, διαμορφώνονται από 1/1/2004 ως εξής

ΕΓΣΣΕ 2004-2005):


α. Από 2 μήνες έως 1 έτος                                 5 ημερομίσθια

β. Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη            7 ημερομίσθια

γ. Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη            15 ημερομίσθια

δ. Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη          30 ημερομίσθια

ε. Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη        60 ημερομίσθια

στ. Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη      100 ημερομίσθια

ζ. Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη        120 ημερομίσθια

η. Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη        140 ημερομίσθια

θ. Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω             160 ημερομίσθια


Άρθρο 5ο

Άδεια αναπαύσεως

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945) ισχύει όπως ο Νόμος ορίζει.


Άρθρο 6ο

Άδεια μητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17 εβδομάδες). Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται κανονικά υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.


Άρθρο 7ο

Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.


Άρθρο 8ο

Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.


Άρθρο 9ο

Στολές εργασίας

Σε όλους τους εργαζόμενους στην παρούσα ΣΣΕ, χορηγούνται ετησίως στους μεν άνδρες μία στολή εργασίας (μπουφάν-παντελόνι), στις δε γυναίκες μία ρόμπα. Ειδικώς στους εργαζόμενους ως Παρασκευαστές κόλλας άνδρες γυναίκες χορηγούνται επιπλέον ένα ζευγάρι ελαστικών υποδημάτων κάθε χρόνο.


Άρθρο 10ο

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

Όλες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της Μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σ' αυτές.

Για να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Το Σωματείο με δήλωσή του πρέπει να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο), και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

Η δήλωση με την οποία οι εργαζόμενοι γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής του όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται και μέσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου.


Άρθρο 11ο

Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών

Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

Άρθρο 12ο

Άδεια γάμου

Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

Άρθρο 13ο

Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

Άρθρο 14ο

Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

Άρθρο 15ο

Άδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι( -ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

Άρθρο 16ο

Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

Εξακολουθεί να χορηγείται σε 30 ημέρες η άδεια, που προβλέπεται από την παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά (ΣΣΕ 24/7/1998).

Άρθρο 17ο

Άδεια φροντίδας παιδιού

1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και  δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 18ο

Μονογονεϊκές Οικογένειες

Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άρθρο 19ο

Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.

Άρθρο 20ο

Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσει ς αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 21ο

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόμενους (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Άρθρο 22ο

Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης

Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

Άρθρο 23ο

Ωράριο εργασίας ανηλίκων

Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερό από 6 ώρες την ημέρα, με την ανάλογη αμοιβή (ΣΣΕ 24/5/1995).

Άρθρο 24ο

Διάλειμμα εργασίας

Στους υπαγομένους στην ΣΣΕ αυτή χορηγείται ημερήσιο διάλειμμα εργασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/99 (ΦΕΚ 94 Τ. ΑΙ 1999).

Άρθρο 25ο

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουμένων ομοίων κλαδικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την ΣΣΕ αυτή, καθώς και όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την από 24-5-2004 ομοία.

Άρθρο 26ο

Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την ΣΣΕ αυτή.

Άρθρο 27ο

Ισχύς

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει από 1/1/2004.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Rain

18°C

ΑΘΗΝΑ

Rain

Υγρασία: 40%

Αέρας: 17.70 km/h

  • 20 ΝΟΕ 2017

    Rain 16°C 9°C

  • 21 ΝΟΕ 2017

    Ηλιοφάνεια 12°C 5°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή