ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Π.Κ. 73/ 22-7-2008)


Στην Αθήνα, σήμερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Θεόδωρος - Ελευθέριος Κορώσης, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κονσερβοποιών, Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος  της Ένωσης Κονσερβοποιών  Ελλάδος και αφετέρου η Ιορδάνα Πέντση, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων σε Ψυγεία - Διαλογητήρια - Κονσερβοποιεία - Κιβωτοποιεία και λοιπούς συναφείς κλάδους, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:


ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και οι εργατοτεχνίτριες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και εργοστάσια κονσερβοποιίας μαγειρευμένων φαγητών, τοματοπολτού και λοιπών προϊόντων τομάτας, λαχανικών, κομποστών, φρούτων, μαρμελάδας και αλιπάστων όλης της χώρας (σε οποιοδήποτε είδος συσκευασίας).


ΑΡΘΡΟ 2

Βασικά κατώτατα ημερομίσθια

1. Τα βασικά κατώτατα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζονται ως εξής:

Α. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ

α. Κεναδώροι - αποστειρωτές (βακουμτζήδες)

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

33,46 €              34,80 €                37,04 €

β.  Τεχνίτες -τριες χειρισμού κλειστών και μη μηχανών και παρασκευής όλων των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

32,53 €               33,83 €               36,01 €

1. Μεταφορείς προϊόντων για κονσερβοποίηση και βιομηχανικών προϊόντων με περονοφόρα οχήματα τύπου ΚΛΑΡΚ

2. Βοηθοί των ανωτέρω ειδικοτήτων α' και β' ειδικευμένοι εργάτες-τριες εργαζόμενοι στα μηχανήματα

γ. 3. Καθαριστές-τριες κρεμμυδιών

4. Εργάτες-τριες τελικής συσκευασίας και

5. Εργάτες-τριες βρασίματος και πλυσίματος Αμπελόφυλλων

6. Παρασκευαστές-τριες μαγειρευμένων φαγητών και τυλιχτές-τριες ντολμάδων

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

32,16 €               33,45 €              35,60 €

δ.Ανειδίκευτοι εργάτες -τριες που δεν υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

31,74 €               33,00 €              35,14 €


Β. ΑΛΙΠΑΣΤΑ

α. Αρχιεργάτες αλιπάστων

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

33,46 €               34,80 €              37,04 €

β.1. Βοηθοί αρχιεργατών, μεταφορείς δια χειρός, εργαζόμενοι στο πλύσιμο των προϊόντων και των ειδών συσκευασίας

2. Εργάτες -τριες παστώματος και παρασκευαστές-τριες

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

32,04 €               33,32 €              35,47 €

γ.Ανειδίκευτοι εργάτες-τριες που δεν υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου

1/1/2008            1/7/2008            1/6/2009

31,74 €               33,00 €              35,14 €


2. Όσοι ανειδίκευτοι εργάτες δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερις (4) τριετίες στον κλάδο λαμβάνουν τις εκάστοτε συνολικές αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ.

Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 14 Ν. 2837/2000 και στο μέτρο που από την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι ως άνω εργαζόμενοι εξακολουθούν να ευνοούνται.

3. Όσοι από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μισθωτούς δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται ως σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόμενο συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη (άγαμου χωρίς προϋπηρεσία) της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως όμως μειωμένο κατά το χρόνο της  ημερήσιας εβδομαδιαίας απασχολήσεώς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα με το Ν. 1837/1989.


ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα

Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα:

α. Επίδομα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι εννέα (9) συνολικά τριετίες, υπολογιζόμενο στα παραπάνω βασικά ημερομίσθια.

Ως προϋπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που διανύθηκε στις προαναφερόμενες ειδικότητες στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες και υπολογίζεται από την ημέρα της υποβολής στον εργοδότη στον οποίο απασχολούνται των σχετικών δικαιολογητικών.

β. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους, υπολογιζόμενο στα παραπάνω βασικά ημερομίσθια. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

γ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται με την κατάψυξη φρούτων, υπολογιζόμενο στα παραπάνω βασικά ημερομίσθια.

ΑΡΘΡΟ 4

Εφαρμογή όρων ΕΓΣΣΕ

Α. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 καθορίζονται ως εξής ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):

Χρόνος υπηρεσίας                                                         Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος:                                                  5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη                            7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη                            15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη                          30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη                        60 ημερομίσθια

Από15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη                       100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη                      120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη                      145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω                           165 ημερομίσθια


Β. Ετήσια άδεια με αποδοχές

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς προϋπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται1 επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

Γ. Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού

Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Δ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών

Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά 2 ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει 3 παιδιά και πάνω.

Ε. Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων οικογενειών

Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.

ΣΤ. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής.

1. Όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών των Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ΄ αυτές.

2. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

3. Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.

Ζ. Λοιποί όροι ΕΓΣΣΕ

Εξακολουθούν επίσης να εφαρμόζονται οι λοιποί θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, όπως προβλέπεται και στην υπ' αριθ. 30/2006 Δ.Α.


ΑΡΘΡΟ 5

Διατήρηση διατάξεων

Οι διατάξεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης.


ΑΡΘΡΟ 6

Χρόνος ισχύος

Η ισχύς της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας,προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
Rain

18°C

ΑΘΗΝΑ

Rain

Υγρασία: 40%

Αέρας: 17.70 km/h

  • 20 ΝΟΕ 2017

    Rain 16°C 9°C

  • 21 ΝΟΕ 2017

    Ηλιοφάνεια 12°C 5°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή