ΘΕΜΑ :

-Αλλαγές στη Φορολογία  με τους Ν. 4387, 4389 και 4410/2016 

-Φορολογικές Παραβάσεις 

(ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤIΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4410/2016

Αναλυτικά θα μεταδοθούν τα εξής θέματα:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4387, 4389 ΚΑΙ 4410/2016 

Α) Στη φορολογία εισοδήματος

   Νέα κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

   Έκπτωση φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες

   Φορολογία ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

   Κατ’ επάγγελμα αγρότες και φορολογία τους

   Παροχή σε είδος οχημάτων

   Ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης ΦΠ στον ν. 4172/2013, καθιέρωση νέας κλίμακας

   Νέος συντελεστής φόρου 29% στα κέρδη προσωπικών εταιρειών κλπ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.)

   Φορολογία μερισμάτων και ακίνητης περιουσίας

   Αλλαγές στους συντελεστές εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

   Πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα

Β) Στο ΦΠΑ

   Αύξηση κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε 24%. Νησιά χωρίς μείωση

   Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 41 του Φ.Π.Α. (ειδικό καθεστώς αγροτών)

   Απαλλαγή παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων

Γ) Στον ΕΝΦΙΑ

   Νέοι συντελεστές για τα οικόπεδα

   Νέοι συντελεστές συμπληρωματικού φόρου ΦΠ

   Νέοι συντελεστές συμπληρωματικού φόρου ΝΠ

   Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιχειρήσεων

   Απαλλαγές σε σεισμόπληκτα

   Τα χωράφια εκτός αντικειμενικού για το 2016

   Προθεσμίες καταβολής 2016

   Διαχωρισμός ακίνητης περιουσίας για κηδεμόνες σχολάζουσας, εκτελεστές διαθήκης, μεσεγγυούχους, σύνδικους πτώχευσης

Δ) Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10% Αλλαγές στο φόρο πολυτελείας. Αλλαγές στους ΕΦΚ

Ε) «Νέοι» άλλοι φόροι. Αύξηση του αναλογικού φόρου στα τσιγάρα και καπνό. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Στ) Φόρος διαμονής. Συμμετοχή του Δημοσίου στα τυχερά παίγνια. Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης των αυτοκινήτων. Κατάργηση φόρου ζύθου

Ζ) Αλλαγές στην κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης

Η) Στα ΕΛΠ

   Εφαρμόζουν ΕΛΠ i) οντότητες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που υποχρεούνται από φορολογική ή άλλη διάταξη, ii) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης iii) κλπ φορείς δημόσιου τομέα που εφάρμοζαν ΕΓΛΣ

   Απαλλαγές υποχρεώσεων για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

   Απαλλαγές από ΔΠΧΑ θυγατρικών αλλοδαπών εισηγμένων

   Δεκτή η σύνταξη ισολογισμού και από τηρούντες απλογραφικά βιβλία, αν επιβάλλεται από άλλους νόμους

   Χρόνος έκδοσης παραστατικού λιανικής που εκδίδεται από τρίτο εντός του έτους, ενώ και σε συνεχιζόμενη παροχή αγαθού όταν μέρος της αμοιβής απαιτητό

Θ) Τέλη κυκλοφορίας μικρότερα ετήσιων για το 2015

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤIΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

   Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

   Διαδικαστικές παραβάσεις

   Καθεστώς για παραβάσεις – πρόστιμα έως 31/12/2013

   Πρόστιμα για άλλες παραβάσεις μέχρι 31/12/2013

   Συμβιβασμός προστίμων άρθρων 4 & 6 ν. 2523/1997 (Ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως 31.12.2013)

   Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

   Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

   Πρόστιμο στο Φ.Π.Α (Ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από 26.7.2013 έως 16.10.2015)

   Πρόστιμα ΦΠΑ για παραβάσεις μέχρι 26/7/2013 – άρθρου 6 Ν. 2523/97

   Πρόστιμο μη έκδοσης στοιχείων που διαπιστώνεται μέχρι 24.7.2016 και από την 25.7.2016 και εξής

   Πρόστιμα για το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών ή Φάκελο Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

   Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

   Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους

   Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

   Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

   Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων

   Φορολογικό πιστοποιητικό

   Μεταβατικές διατάξεις άρθρου 7 ν. 4337/2015

   Πρόστιμα Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ για παραβάσεις μέχρι 31/12/2013

   Τροποποίηση άρθρων ν. 3691/2008

   Εγκλήματα φοροδιαφυγής

   Αυτουργοί και συνεργοί

   Μήνυση και παραγραφή

   Μετατρεψιμότητα ποινής

   Παλιότερες υποθέσεις

   Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή