Β.Δ. της 16/18-7-1920

“Περί επεκτάσεως του Ν. 2112/1920 περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών”.

(ΦΕΚ 158 τ. Α΄1920)

 

Άρθρο 1

Έκτασις εφαρμογής εμπροθέσμου καταγγελίας

[…]

2. Εργάτης θεωρείται, υπό την άποψη της εφαρμογής του παρόντος, πας εργάτης ή τεχνίτης εκατέρου φύλου και πάσης ηλικίας, εργαζόμενος επί μισθώ, αμοιβή ή αντιμισθία παρ' αρχηγώ ή διευθυντή ή ιδιοκτήτη επιχειρήσεως, και πας χειροτέχνης επί μισθώ παρέχων την προσωπική του εργασία.

3. Μαθητευόμενοι η βοηθοί επιχειρήσεων θεωρούνται εργάται, εφ' όσον δεν είναι άμισθοι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή