Μοιραστείτε το

N.4778/2021 ΦΕΚ Α΄ 26 / 19-2-2021 άρθρο 34


Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43), χορηγείται προκαταβολή έναντι της συντάξεως που δικαιούνται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως το τέλος του μήνα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, ελλείψει αυτής, έως το τέλος του μήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

    Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση
   Με το άρθρο 1 ενισχύεται το καθεστώς απονομής συντάξεων με μία διαδικασία προκαταβολής μέρους της σύνταξης στους δικαιούχους.
    Αναφορικά με το άρθρο 1: Η σώρευση πολλών αιτημάτων νια συνταξιοδότηση και ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων για την απονομή των συντάξεων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής μέρους της σύνταξης που θα απονεμηθεί, ώστε να αντιμετωπιστεί η απουσία εισοδήματος όσων καταθέτουν αίτημα συνταξιοδότησης.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν, τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αιτήματα για συνταξιοδότηση, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί, και όσους θα υποβάλουν αίτημα για συνταξιοδότηση στο μέλλον (άρθρο 1).

    Προβλέπεται η προκαταβολή σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η συγκεκριμένη παροχή έχει στοχευμένο χαρακτήρα και εντάσσεται στη δέσμη μέτρων που λαμβάνονται για την επιτάχυνση της χορήγησης προσωρινών και οριστικών συντάξεων.

    Πρωτίστως, στοχεύει να ανακουφίσει τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιούχων ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, όπως το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης. Οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν το ποσό της προκαταβολής ταχέως και αναδρομικώς από το χρόνο που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης με κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένο τρόπο.

    Σκοπείται, ταυτόχρονα, η άμεση χορήγηση κάποιου εισοδήματος, αντίστοιχου σε ύψος με την Εθνική Σύνταξη του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, σε όσους θα υποβάλλουν στο μέλλον αιτήσεις συνταξιοδότησης, εωσότου μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης και της απονομής της προσωρινής και οριστικής σύνταξης.

    Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ιδίως των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), οι οποίοι ήδη δικαιούνται προκαταβολή σύνταξης δυνάμει του άρθρου 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210).

    Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν , τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αιτήματα για συνταξιοδότηση, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί, και όσους θα υποβάλουν αίτημα για συνταξιοδότηση στο μέλλον.

Η διάταξη του Άρθρου 34   Ν.4778/ 2021
     
    Άρθρο 34

    Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4387/2016

    Μετά από το άρθρο 7 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

    «Άρθρο 7Α Προκαταβολή σύνταξης

    1. Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43), χορηγείται προκαταβολή έναντι της συντάξεως που δικαιούνται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως το τέλος του μήνα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, ελλείψει αυτής, έως το τέλος του μήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

    2. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ ή δηλώνονται υπεύθυνα από τον ίδιο:

    α) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα επτά (67) ετών και άνω, ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ,

    β) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται με τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ,

    γ) κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης ή έξι χιλιάδες (6.000) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ,

    δ) τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας και είναι κάτω των εξήντα δύο (62) ετών, ισούται με τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ.

    3. Γ ια τον υπολογισμό του χρόνου της παρ. 2 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης, όπως πιστοποιείται, ιδίως, από τα διαθέσιμα μηχανογραφημένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

    4. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ. Η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει την ύπαρξη του ελάχιστου συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας και τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

    5. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, με επιπλέον τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

    Επί αιτήσεων για χορήγηση, κατά μεταβίβαση, σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ στον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, επιπλέον ποσό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

    6. Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

    α) όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,

    β) όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

    γ) όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή διακρατικών συμβάσεων.

    Αν μεταγενέστερα εκλείψει η περ. α), η παροχή χορηγείται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση.

    7. Η παροχή είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές.

    8. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το παρόν, αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α' 90) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

    9. Το παρόν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του, καθώς και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, με την επιφύλαξη της παρ. 6.

    Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά του παρόντος καταβάλλονται αναδρομικά σύμφωνα με την παρ. 1, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του δικαιούχου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

    Επί των ποσών που καταβάλλονται αναδρομικά δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή.

    10. Στο παρόν δεν υπάγονται οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιούνται ή λαμβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210).

    11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων, τον τρόπο απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

8°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 81%

Αέρας: 5 km/h

  • 28 ΦΕΒ 2021

    Κυρίως ηλιοφάνεια 13°C 6°C

  • 01 ΜΑΡ 2021

    Μερική συννεφιά 15°C 5°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή