Μοιραστείτε το

Απόφαση Αριθμ. 19312 ΕΞ 2022 ΦΕΚ Β΄2638 / 30-5-2022


Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη...
....αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» από το «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων» της ΓΓΠΣΔΔ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την Ηλεκτρονική εφαρμογή καταβολής εξόδων κηδείας.

Με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του αποθανόντα συνταξιούχου αντλούνται ειδικότερα πεδία:

-Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
-Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
-Επώνυμο
-Όνομα
-Αριθμός Μητρώου Σύνταξης
-Είδος σύνταξης
-Κατηγορία συνταξιούχου
-Υποκατηγορία συνταξιούχου
-Ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης
-Επικουρικό ταμείο
-Κράτηση ΤΑΑΠ

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η άντληση των στοιχείων της παρ. 1 για την πληρωμή των εξόδων κηδείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 21919/7423 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ» (Β’ 2272) και την υπ’ αρ. 5322 ΕΞ 2021/25.2.2021 «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» (Β’ 778).

3. Η διάθεση των υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο φορέας της παρ. 1 έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή