Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 ΙΚΑ Καταβολή σύνταξης & διαδοχική ασφάλιση

ΙΚΑ 23-12-2014

ΘΕΜΑ:Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

ΕΓΓ Φ.80000/οικ.19380/1401-Πλασματικοί χρόνοι..

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 29-9-2014 - ΑΔΑ: 7Φ7ΑΛ-ΨΧΜ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 που τίθεται από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, και του άρθρου 141 του ν.3655/2008

ΕΓΚ 24 ΟΑΕΕ-22-9-2014-Πλασματικοί χρόνοι ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ - 22-9-2014 - ΑΔΑ: 6ΖΓΦ4691Ω3-Δ7Τ

ΘΕΜΑ: Προσαυξημένες μετά την 1/1/11 προϋποθέσεις γήρατος - Πλασματικοί χρόνοι αρθ. 39,40,41 του Ν.3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΓΚ 53 ΙΚΑ- Αναγνώριση πλασματικού χρόνου...

ΙΚΑ - 2-9-2014 - ΑΔΑ: 7ΤΙΘ4691ΩΓ-9Υ3

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

ΕΓΚ 46 ΙΚΑ -Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως συνταξιοδότησης

ΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - 27-6-2014 - ΑΔΑ: 673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38

ΙΚΑ - 14-5-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦΣ4691ΩΓ-Ζ8Π

ΘΕΜΑ: Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2014. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 8 παρ. 1 του ν. 4237/2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ82/2 [28-3-2014]

ΙΚΑ - 1-4-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-8ΗΦ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων ή και παραίτησης από κεκτημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ 22 / 2

IKA 20-3-2014

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπαλλήλους - Συμπληρωματικές οδηγίες »

ΓΕΝΙΚΟ EΓΓΡΑΦΟ Γ32/7

IKA 14-3-2014

Θ Ε Μ Α : «Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.11321/36369/2308

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 28-2-2014 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΚ: 36/Α/2014 - ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΕΚΛ-Χ63

ΘΕΜΑ: Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης και ποσά Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2014.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή