Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - Φ51020/οικ.3355/39 [21-2-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 24-02-2014 -ΑΔΑ: ΒΙΕ9Λ-ΨΝΓ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 - (διαδοχικής ασφάλιση)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σ75/2 [31-1-2014]

ΙΚΑ - 12-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΡΝ4691ΩΓ-ΕΧΖ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας από το Δημόσιο

ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/30 [31-1-2014]

ΙΚΑ - 6-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΡΔ4691ΩΓ-767

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/Σ70/70 [24-1-2014]

ΙΚΑ - 31-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ04691ΩΓ-5ΜΧ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 περί παράτασης χορήγησης ποσού σύνταξης σε συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε και εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/Σ61/1 [23-1-2014]

ΙΚΑ - 24-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΕ4691ΩΓ-ΚΥΑ

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68

ΙΚΑ - 4-12-2013 - ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ4691ΩΓ-ΛΓΙ

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3863/10 και 4093/12. 2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42

ΟΑΕΕ - 22-11-2013 - ΑΔΑ: ΒΛ1Υ4691Ω3-ΡΙΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις : Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων Β) Διακοπής του επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Φ80000/10398/303 [18-4-2013]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 08-05-2013 - Στοιχεία ΦΕΚ:1091/Β/2013 - ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-4Φ2

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/10255/334/06.06.2012 (Φ.Ε.Κ. 1849/τ.Β’/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000/οικ.25651/877

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 2-10-2013 - ΑΔΑ: ΒΛΛΟΛ-ΜΡΔ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης μετά την ισχύ του ν.4151/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 ΙΚΑ

IKA 23-8-2013

ΘΕΜΑ: « Μεταβολή προϋποθέσεων χορήγησης δεύτερης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα σε ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 5 του Ν. 3996/2011.»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή