Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ Σ40/303

IKA 26-11-2012

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 2084/1992, όπως τελικά αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 40 του ν. 3996/2011.»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.10035/οικ26538/840

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

Για τον ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ:  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ:.4 . του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προυποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80000/οικ27040/1798

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80020/οικ.26785/987

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων.

ΕΓΡΑΦΟ Φ80000/οικ.27037/1797

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

ΘΕΜΑ: " Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων"

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10034/οικ.26561/472

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της σύνταξης των ανασφαλίστων.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80020/οικ.26522/978

ΕΓΓΡΑΦΟ - 21-11-2012 - ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΩΨ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10034/26562/473

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10035/οικ.26538/840

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας -21-11-2012

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10080/οικ.26834/1792

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή