Με τον Ν. 4808/19.6.2021 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ), υιοθετούνται μέτρα και ρυθμίσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης και να αναρτούν σχετική ενημέρωση στον χώρο εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτικές που προβλέπουν τα άρθρα 9 και 10 του πιο πάνω νόμου. Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να έχουν Κανονισμό Εργασίας, οι πολιτικές πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο των Κανονισμών, επίσης επιχειρήσεις που ήδη έχουν Κανονισμό Εργασίας έχουν την υποχρέωση να εντάξουν στο περιεχόμενό του τις πολιτικές των άρθρων 9 και 10, με τροποποίηση του Κανονισμού τους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την δημιουργία των πιο πάνω πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, την δραστηριότητά της και τις συνθήκες εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.51.57.700 ή συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Powered by BreezingForms

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή