Διαβάστε δωρεάν τις τελευταίες εξελίξεις!
Ευρετήριο Covid-19
Ανά θεματολογία
Εγκύκλιοι & Αποφάσεις
Νόμοι & Π.Δ.
Συλλογικές Ρυθμίσεις - Σ.Σ.Ε.-Δ.Α. (2004 - 2023)

Αναγνώριση της προϋπηρεσίας υπαλλήλων του ΟΗΕ (Ν.1759/88 Άρθρο1 παρ.4, Εγκ.154/88 ΕΚΑ1988 σελ.761)

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  -

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 20,00

ΣΥΝΟΛΟ  20,00%

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή