ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - Ψηφιακή Έκδοση (e-book)

kathestos-ebook-cover_590211184
50,00 € ανά τεμάχιο

Δείτε τις οδηγίες ανάγνωσης των e-books

 

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η νέα αυτή  έκδοση (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) αναδιαρθρωμένη και προσαρμοσμένη από τον Χρήστο Καρατζά Νομικό Εργατολόγο, καλύπτει αναλυτικά όλα τα στοιχεία  για τις κανονικές & λοιπές άδειες των εργαζομένων. Περιλαμβάνει περιπτώσεις κανονικών αδειών, επιδομάτων άδειας, ειδικών κατηγοριών αδειών όπως μειωμένη, εκ περιτροπής εργασία, με ή χωρίς αποδοχές, άδειες σπουδών, στράτευσης, συνδικαλιστικές, ομαδικές κ.λ.π. Περιέχει αναλυτικούς πίνακες υπολογισμού ημερών αδείας, αναλύσεις, παραπομπές και παράθεση νομοθετικών ρυθμίσεων, πλήρη νομολογία, παραδείγματα καθώς και απαντήσεις σε 101 ερωτήσεις για πρακτική εφαρμογή.Τέλος ένα πρακτικό και εύχρηστο ευρετήριο αποτελεί τον οδηγό για εύκολη εύρεση θεμάτων.

 

Αλφαβητικό Ευρετήριο :

{tab A}

1η Ιανουαρίου - απόλυση ................................................................................ 170

AIDS και άδεια ............................................................................................... 110

Αδειών βιβλίο (βλ. Βιβλίο αδειών)

Αδικαιολόγητη απουσία και άδεια ....................................................................... 22

Αιμοδοσίας άδεια ............................................................................................ 211

Αιμοκάθαρσης ................................................................................................ 112

Αιμοκάθαρσης παιδιών άδεια ............................................................................. 115

Αιρετών οργάνων ΟΤΑ πρόσθετη άδεια ............................................................... 77

Αίτηση λήψης άδειας ........................................................................................ 2, 17

Ακτινολόγων πρόσθετη άδεια ............................................................................. 84

Άκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και άδεια .................................................. 21, 171

Αμειβόμενοι κατ' αποκοπή ................................................................................. 50

       >>     με κυμαινόμενες αποδοχές ................................................................ 50

       >>     με ποσοστά ................................................................................... 43

Αναγκαστική χορήγηση άδειας .................................................................... 15, 176, 193

Αναζήτηση άλλης εργασίας - άδεια ..................................................................... 93

Ανάπηροι μισθωτοί και πρόσθετη άδεια ............................................................... 76

Ανατροφής τέκνων ......................................................................................... 89, 205

Άνευ αποδοχών άδεια ..................................................................................... 96, 214

Ανήλικοι μισθωτοί και άδεια .............................................................................. 70, 73

Απαγόρευση απασχόλησης κατά τη διάρκεια της άδειας ....................................... 49

Απαγόρευση απόλυσης κατά τη διάρκεια της άδειας ............................................ 4, 48

Απαγόρευση μεταφορά ημερών άδειας ............................................................. 4, 157

Απασχόλησης κατά τη διάρκεια της άδειας ........................................................ 49

Απεργία και άδεια .............................................................................................. 35

Αποδοχές άδειας .............................................................................................. 41

     >>       αμειβομένων με ποσοστά ............................................................ 43, 187, 188

     >>       διπλασιασμός ........................................................................... 47, 49, 152

     >>       εκ περιτροπής ........................................................................... 44, 179, 180, 184

     >>       κυμαινόμενες (βλ. Κυμαινόμενες αποδοχές)

     >>       Κυριακής εργασίας ........................................................................... 189

     >>       νυχτερινή εργασίας ........................................................................... 186, 187, 189

     >>       προκαταβολή .................................................................................... 3, 41

     >>      προσαύξηση ..................................................................................... 49

     >>       συνήθεις - έννοια .............................................................................. 3, 41

     >>       τακτικές - υπολογισμός άδειας ........................................................... 42

     >>       φορολογία ........................................................................................ 50

     >>       χρόνος καταβολής ............................................................................ 14, 50, 181

Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας ....................................................................... 46

Απόλυση κατά την 1η Ιανουαρίου ........................................................................ 170

Απουσία αδικαιολόγητη και άδεια ......................................................................... 22

Ασθένεια

     >>       και άδεια ..................................................................................... 33, 188, 194, 195

     >>       κατά τη διάρκεια της άδειας ............................................................... 33

Άτομα με ειδικές ανάγκες και πρόσθετη άδεια ........................................................ 76

{tab Β}

Βιβλίο αδειών .................................................................................................. 55, 195-200

     >>       υπόδειγμα ....................................................................................... 58

Βραχείας ασθένειας όρια .................................................................................... 33

{tab Γ}

Γάμου άδεια .................................................................................................... 37, 105, 208

 

Γέννησης τέκνου άδεια ....................................................................................... 106, 209

 

Γονική άδεια ...................................................................................................... 89, 205

{tab Δ}

Δανεισμός εργαζόμενου και άδεια ........................................................................ 22, 172

 

Διαθεσιμότητα και άδεια ..................................................................................... 23

 

Διαλείπουσα εργασία (βλ. Εκ περιτροπής εργασία και άδεια)

 

Διευθύνοντες υπάλληλοι .................................................................................. 8, 171

 

Δικαιολογητικά λήψης επιδόματος Ο.Α.Ε.Δ. ........................................................ 79

 

Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ............................................................................ 9, 193

 

Διπλασιασμός αποδοχών άδειας ........................................................................ 47, 49, 152

{tab Ε}

Εβδομαδιαία ανάπαυση και άδεια ...................................................................... 3

 

Εγκυμοσύνης άδεια (βλ. Μητρότητας άδεια)

 

Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε. - πρόσθετες άδειες

 

     >>       AIDS άδεια ................................................................................... 110

 

     >>       αιμοκάθαρσης παιδιών άδεια ............................................................. 115

 

     >>       γάμου άδεια ...................................................................................... 105

 

     >>       γέννησης τέκνου................................................................................ 106

 

     >>       εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ........................................ 103

 

     >>       εξαρτώμενων μελών .......................................................................... 107

 

     >>       εξετάσεων ......................................................................................... 107

 

     >>       θανάτου συγγενούς ........................................................................... 113

 

     >>       θηλασμού και φροντίδας παιδιού ....................................................... 102

 

     >>       ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ άδεια ........................................................................ 114

 

     >>       μεταγγίσεως αίματος - αιμοκάθαρσης ................................................. 112

 

     >>       μεταπτυχιακών εξετάσεων ................................................................. 107

 

     >>       μητρότητας ................................................................................. 101, 160, 201

 

     >>       μονογονεϊκών οικογενειών ................................................................ 108

 

     >>       πρόσθετη (επιπλέον) άδεια ................................................................ 100, 176

 

     >>       σχολικής παρακολούθησης ................................................................ 113

 

     >>       υιοθετημένων τέκνων ..................................................................... 105

 

Εκ περιτροπής εργασία και άδεια .................................................................... 44, 179, 180, 184

 

Εκλογικού δικαιώματος άδεια ......................................................................... 94, 213

 

Εκμετάλλευση - επιχείρηση έννοια ....................................................................... 81

 

Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ......................................................... 103

 

Έντυπο Ε11 ....................................................................................................... 56, 195-200
                   - οδηγίες συμπλήρωσης ................................................................. 59

 

Εξαιρέσεις δικαιώματος λήψης άδειας .................................................................. 7

 

Εξάμηνη άδεια ΟΑΕΔ ...................................................................................... 78

 

Εξαρτώμενων μελών ασθένεια και άδεια ............................................................. 107

 

Εξετάσεων πρόσθετη άδεια ............................................................................. 70, 107

 

Εξετάσεων πρόσθετη άδεια σπουδαστών ΤΕΙ ...................................................... 74

 

Επιβαρύνσεις όταν δεν χορηγείται άδεια ............................................................. 47

 

Επίδομα άδειας ................................................................................................. 42, 184

 

Επίσχεση εργασίας και άδεια .............................................................................. 23

 

Επιχείρηση - εκμετάλλευση έννοια ....................................................................... 81

 

Εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - άδεια ......................................................... 183

 

Ετοιμότητας σύμβασης εργασίας και άδεια ........................................................... 21, 15

{tab Η}

Ηλεκτρονική ενημέρωση Σ.ΕΠ.Ε. (έντυπο Ε11) ..................................................... 56

 

Ημέρες άδειας

 

     >>       1ου – 3ου ημερολογιακού έτους ..................................................... 8, 175, 176

 

     >>       πίνακες με σύστημα εβδομ. εργασίας 5 ημερών ................................... 12

 

     >>       πίνακες με σύστημα εβδομ. εργασίας 6 ημερών ................................... 10

 

     >>       που δεν συμψηφίζονται .................................................................. 3, 15, 21, 23,

 

     >>       που συμψηφίζονται ............................................................................ 22, 28

 

Ημέρες που υπολογίζονται στη άδεια .................................................................. 14, 185

{tab Θ}

Θάνατος συγγενούς άδεια .................................................................................. 113, 212

 

Θάνατος τέκνου ................................................................................................. 204

 

Θηλασμός και άδεια ........................................................................................... 102, 206-209

{tab Κ}

ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ άδεια ......................................................................................... 114

 

Κατ' αποκοπή αμειβόμενοι ................................................................................. 50

 

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας και άδεια ................................... 35, 46, 48, 93, 151, 155

 

Κατάτμηση ημερών άδειας ........................................................................... 16, 182

 

Κρατήσεις αποδοχών άδειας .............................................................................. 50

 

Κυμαινόμενες αποδοχές αμειβόμενοι .................................................................. 50, 187

{tab Λ}

Λοχείας (βλ. Μητρότητα)

 

Λύση σύμβασης και άδεια ................................................................................... 35, 191, 195

{tab Μ}

Μειωμένη απασχόληση και άδεια ........................................................................ 14

 

Μεταβίβαση επιχειρήσεων και άδεια .................................................................... 25

 

Μεταγγίσεως αίματος άδεια ................................................................................ 112, 210

 

Μεταπτυχιακών σπουδαστών ............................................................................. 107

 

Μεταφορά ημερών άδειας ................................................................................... 4, 157, 192

 

Μητρότητας άδεια ...................................................................... 101, 160, 193, 201, 203

 

     >>       αποβιώση τέκνου .............................................................................. 204

 

     >>       αποδοχές ......................................................................................... 204

 

     >>       εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ........................................ 103

 

     >>       πρόσθετη .......................................................................................... 78

 

Μονογονεϊκών οικογενειών άδεια ....................................................................... 108

{tab Ν}

Νεοπροσλαμβανόμενοι ...................................................................................... 8, 16, 175

 

Νομοθεσία .........................................................................................................  119-147

Νομολογία ......................................................................................................... 151-172

 

Νοσηλευτικό προσωπικό και πρόσθετη άδεια ...................................................... 76

 

Νυχτερινή εργασίας - υπολογισμός αποδοχών ..................................................... 186, 187

{tab Ξ}

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - άδεια .....................................................................

{tab Ο}

Ο.Α.Ε.Δ. - δικαιολογητικά λήψης επιδόματος πρόσθετης άδειας μητρότητας .......... 79, 180

 

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε11 .................................................................... 59

Οικοδόμοι και άδεια ........................................................................................... 26, 67, 159

 

Οικόσιτου προσωπικού άδεια ............................................................................. 27, 170

 

Ομαδική Χορήγηση Αδειών ................................................................................. 15, 176

 

   >>         >>         >>   νεοπροσλαμβανόμενων ................................................ 16

 

Όρια βραχείας ασθένειας .................................................................................... 33

 

ΟΤΑ αιρετών οργάνων πρόσθετη άδεια ............................................................... 77

{tab Π}

Παραγραφή δικαιώματος ..................................................................................... 3

 

Παραίτηση δικαιώματος άδειας ............................................................................ 181

Πεδίο εφαρμογής Α.Ν. 539/1945 .......................................................................... 7

 

Πίνακες ημερών άδειας .......................................................................................  10-13

 

Πλασματικός χρόνος και άδεια ............................................................................ 25

 

Ποσοστά - αμειβόμενοι .......................................................................................  43

 

Πρακτικά ασκούμενων σπουδαστική άδεια .......................................................... 73

 

Προγεννητικών εξετάσεων άδεια ......................................................................... 93

 

Προκαταβολή αποδοχών ................................................................................... 3, 41

 

Προκαταβολή ημερών άδειας .............................................................................  191

 

Προσαύξηση αποδοχών - προϋποθέσεις ............................................................. 49

 

     >>       Κυριακής, νυχτερινή εργασίας, υπερεργασίας κ.λπ. ............................. 186, 187, 189

 

     >>       ημερών άδειας .................................................................................. 9, 100

 

Πρόσθετες άδειας με νόμο κ.λπ. ......................................................................... 67

 

Πρόσθετη άδεια μητρότητας (βλ. και μητρότητα) ................................................... 78

 

Πρόστιμο για μη χορήγηση άδειας ....................................................................... 48

 

Προϋπηρεσία και άδεια ....................................................................................... 100

{tab Σ}

Σ.ΕΠ.Ε. - Ηλεκτρονική ενημέρωση (έντυπο Ε11) ................................................... 56

 

Σερβιτόρων αποδοχών άδειας ............................................................................ 43, 51

Σκοπός χορήγησης κανονικών αδειών ................................................................ 2

 

Σπουδαστές ....................................................................................................... 70, 210

 

Σπουδαστές ΤΕΙ - πρόσθετη άδεια εξετάσεων ...................................................... 74

 

Στρατευόμενοι - διάφορα θέματα άδειας .............................................................. 35, 178

 

Συγχώνευση επιχειρήσεων και άδεια ................................................................... 25

 

Σύμβαση ετοιμότητας .........................................................................................  21, 158

 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου και άδεια ................................................. 36, 178, 188, 189, 196

 

Σύμπτωση κανονικής άδειας με άλλη άδεια ......................................................... 33-37

 

Συμψηφισμός ημερών άδειας ............................................................................... 28, 160

 

Συνδικαλιστών πρόσθετη άδεια .......................................................................... 67

 

Συνήθεις αποδοχές - έννοια ............................................................................... 3, 41

 

Σύνταξη και δικαίωμα λήψης άδειας .................................................................... 35, 191, 195

 

Σχολικής παρακολούθησης άδεια ....................................................................... 85, 113, 212

{tab Τ}

Τέκνου γέννησης άδεια .......................................................................................    106, 209

 

Τοκετού και λοχείας άδεια και κανονική άδεια (βλ. Μητρότητας άδειας)

{tab Υ}

Υιοθετημένων παιδιών ....................................................................................... 105, 206

 

Υπόδειγμα βιβλίου αδειών ................................................................................. 58

Υποχρέωση εργοδότη για χορήγηση άδειας ......................................................... 3

{tab Φ}

Φοιτητές (βλ. Σπουδαστές)

 

Φορολογία αποδοχών άδειας ............................................................................. 50

Φροντίδα παιδιού και άδεια ......................................................... 102, 105, 206-209

{tab Χ}

Χρόνος καταβολής επιδόματος άδειας ................................................................ 184

 

Χρόνος χορήγησης άδειας .................................................................................. 14, 50, 181

Χωρίς αποδοχές άδεια ....................................................................................... 96, 21

{/tabs}

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή