Μοιραστείτε το

 

Άρθρο: ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Του Χρήστου Καρατζά   Νομικού - Εργατολόγου


Σύμφωνα με το άρθρο  656 του Αστικού μας Κώδικα, ελλείψει άλλων ειδικότερων διατάξεων της εργατικής  μας νομοθεσίας,  «Αν  ο  εργοδότης  δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί την εργασία των μισθωτών του   για   λόγους που τον αφορούν και  δεν οφείλονται   σε  γεγονότα ανωτέρας βίας, οι  εργαζόμενοι  δικαιούνται να απαιτήσουν τις αποδοχές τους  για όσες ημέρες ο εργοδότης δεν  αποδέχεται την εργασία τους, χωρίς υποχρέωσή τους  να  παράσχουν την εργασία τους   σε άλλο χρόνο».

Ως δε  γεγονότα ανωτέρας  βίας    κατά την κρατούσα άποψη στη θεωρία  του δικαίου  και τη νομολογία,   θεωρείται κάθε  τυχερό και απρόβλεπτο  γεγονός  το οποίο  ήταν αδύνατον να  αποτραπεί  ακόμη και με μέτρα  άκρας επιμέλειας  και σύνεσης από τον εργοδότη. ( Βλ. σχετικά Μπαλής  Γενικές αρχές,  Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / ΕΡΜΑΚ υπό άρθρο 656 και Εφετ. Αθηνών 749/1973,  ΑΠ 19/2004, 1303/2004 κ.λπ).


  Εξ αντιδιαστολής   με τα παραπάνω προκύπτει ότι   αν η αδυναμία   του εργοδότη να δεχθεί  την εργασία των μισθωτών του  οφείλεται   σε γεγονός ανωτέρας βίας,  δηλαδή   σε γεγονός που δεν μπορούσε να  αποτραπεί ακόμη και αν ο εργοδότης φρόντιζε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής του συγκεκριμένου γεγονότος ,  δεν οφείλει να καταβάλλει  στο προσωπικό του τις αποδοχές των ημερών που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας  βίας, όπως έχει κριθεί ότι αποτελεί και η ισχυρή βροχόπτωση ή χιονόπτωση       ( βλ. σχετικά την Εφετείου Αθηνών 749/1973 και  2984/1989).


Συνέπεια  των παραπάνω  είναι  ότι  όσες επιχειρήσεις των διαφόρων περιοχών της Χώρας   δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσουν λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων των τελευταίων ημερών και   παρέμειναν κλειστές ,  ανεξάρτητα αν οι εργαζόμενοι  προσήλθαν  ή όχι   να εργασθούν, δεν οφείλουν να καταβάλλουν τις αποδοχές τους των ημερών αυτών. Αντίθετα  αν  η χιονόπτωση δεν εμπόδισε τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν  και παρέμειναν ανοικτές, σε όσους μισθωτούς  δεν  προσήλθαν να εργασθούν εμποδιζόμενοι από τις χιονοπτώσεις της περιοχής τους, πρέπει να τους καταβληθούν  οι αποδοχές τους  με βάση τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του ΑΚ , ως ανυπαίτιο  κώλυμα  εργασίας.


Σχετικά με το θέμα αυτό  αναφέρεται και το με αριθμό  2019/2002 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας στο οποίο μεταξύ  άλλων αναφέρεται ότι: Ανωτέρα βία προς εφαρμογή του άρθρου 656 του ΑΚ υπάρχει όταν η αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη εμποδίζεται προσωρινώς ή οριστικώς , από τυχηρό και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο ήταν αδύνατον να αποτραπεί και αν ακόμη κατεβάλλετο το ανώτατο δυνατόν μέτρο επιμέλειας ,σύνεσης και πρόνοιας  από τον εργοδότη». Σχετική είναι και η αριθμ. 2984/1989 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία  κρίθηκε ότι οι εκτεταμένες και ασυνήθεις πρωτοφανείς σε  μορφή και ένταση χιονοπτώσεις  αποτελούν  γεγονός  ανωτέρας βίας με τις εξ αυτού συνέπειες.  

   
Επίσης για τα θέματα αυτά  σχετική είναι και η αριθμ. 30354/8-3-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.  

 

Copyright 2022  ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

24-1-2022 Υπ. Εργασίας: Νέα ανακοίνωση για την κακοκαιρία – Υπενθύμιση για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και τα δικαιώματα των εργαζομένων

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή