Μοιραστείτε το

Σ.Σ.Ε.(13.5.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Σ.Σ.Ε.(13.5.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία
(Π.Κ. 8/22.5.2019)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ίων εργαζομένων στα Αρτοποιεία"

Αθήνα, 13/05/2019
Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
Σης διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 2 υπό το ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερομένων υπηρεσιών και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Άρθρο 2 Ειδικότητες
Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής και του Βοηθού αυτών, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.

Άρθρο 3 Βασικοί Μισθοί
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των παραπάνω ειδικοτήτων, ορίζονται ως εξής:
Ψήστης                      660,00€
Τεχνίτης πιτσαρίας,    660,00€
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής    660,00€
Σερβιτόρος    Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν.2224/1994   
Μπουφετζής    660,00
Βοηθοί των ανωτέρω    650,00

Άρθρο 4 Επιδόματα
Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.
Α) Γάμου σε ποσοστό 10%
Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολούμενους στην Παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.

Άρθρο 5 Διάφορες Παροχές & Διατάξεις
1.    Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.
2.    Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.

Άρ6ρο 6 Τελικές Διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζόμενων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

Αρθρο 7 Ισχύς και Διάρκεια
Η Ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 06-03-2019 και λήγει την 05 - 03 - 2021.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή