ΚΑΛΑΘΙ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Μοιραστείτε το

Αναστολή της σύμβασης εργασίας - Συνέπειες

Αναστολή της σύμβασης εργασίας - Συνέπειες

 

Η σύμβαση εργασίας η οποία, όπως είναι γνωστό, οριοθετείται και ρυθ­μίζεται βασικά από τα άρθρα 648 - 689 του Α.Κ., εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες και διακρίνεται από τις λοιπές συγγενείς συμβάσεις του ιδίου Κώδικα, όπως είναι οι συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, εταιρείας, εντολής κ.λπ. Μία από αυτές τις ιδιαιτερότητές της αποτελεί και η δυνα­τότητα αναστολής της ισχύος της για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς η ανα­στολή αυτή να συνεπάγεται συνήθως και την λύση της. Μάλιστα στις ακραί­ες περιπτώσεις της στράτευσης, της μακράς ασθένειας, της συνδικαλι­στικής άδειας, της εκλογής σε δημόσια αξιώματα κ.λπ., η αναστολή αυτή μπορεί να διαρκέσει για αρκετά χρόνια.

Με τον όρο αναστολή της σύμβασης εργασίας νοεί­ται ότι ο μισθωτός δεν θα παρέχει για ορισμένο ή αό­ριστο χρονικό διάστημα την συμφωνημένη ερ­γασία του, με ή χωρίς υπαιτιό­τητά του, ενώ η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύ­ει και να δεσμεύει τα μέρη. Με άλλα λόγια κατά το χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας αναστέλ­λεται η υποχρέωση του εργαζομένου να πα­ρέχει την εργασία του ενώ η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει ή όχι τον μισθό εξαρτάται από το είδος της αναστολής. Κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα μέρη κατά την κατάρτιση της σύμβασης εξακολουθούν να υπάρχουν και να δεσμεύουν τους συμβαλλόμε­νους. Έτσι έχει κριθεί ότι κατά τον χρόνο της αναστολής εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση πίστης του μισθωτού προς τον εργοδότη, η διαφύ­λαξη των απορρήτων της επιχείρησης των οποίων έχει λάβει γνώση ως εκ της θέσης του στην επιχείρη­ση, η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας για παρα­πτώματα στα οποία υπέπεσε ο μισθωτός κατά το χρόνο λειτουργίας της σύμ­βασης πριν την αναστολή, η υποχρέωση του εργοδότη περίθαλψης του μι­σθωτού υπό τους όρους βεβαίως των χρονικών περιορισμών του άρθρου 657 του Α.Κ. και τέλος, είναι νόμιμο και μπορεί κατά την διάρκεια της αναστο­λής είτε να καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος η σύμβαση (με εξαίρεση βεβαίως την αναστολή λόγω κανονικής άδειας του εργαζομένου, που απαγο­ρεύεται ρητά από τον Α.Ν. 539/1945), είτε να λήξει η ορισμένου χρόνου υπάρχουσα σύμβαση εργασίας. Σχετική εν προκειμένω είναι και η αριθμ. 751/1987 απόφαση του Α.Π., κατά την οποία ο χρόνος της αναστολής της σύμ­βασης εργασίας συνυπολογίζεται για τον κα­θορισμό των δικαιωμά­των του εργαζομένου τα οποία εξαρτώνται από τον χρόνο διάρκειας της σχέ­σης όπως π.χ. και ο καθορισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω καταγ­γελίας.

Μία από τις ιδιαιτερότητες επίσης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, σε αντίθεση με τις λοιπές συμβάσεις του Α.Κ., είναι ότι η αναστολή μπορεί να λειτουργήσει, και λειτουργεί συνήθως στην πράξη, με πρωτοβουλία του μισθωτού (ηθελημένη ή αθέλητη), αφού ο εργοδότης μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο για γεγονότα που αποτελούν ανωτέρα βία μπορεί να επικαλε­σθεί με δική του πρωτοβουλία αναστολή της σύμβασης και πάλι όχι χω­ρίς συνέπειες γι’ αυτόν, όπως στην περίπτωση της διαθεσιμότητας (Άρ­θρο 10 Ν. 3198/1955 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 4 του Νόμου 3846/ 2010), ή της ανταπεργίας, όπως αυτή σήμερα μπορεί να λειτουργή­σει μετά το Ν. 1264/1982 κλπ.

 

Λόγοι που δικαιο­λογούν την αναστολή

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, ανε­ξάρτητα από τον χρόνο διάρ­κειας της αναστολής, προκύπτουν το μεν από ρητές δια­τάξεις νόμων, το δε από ερμηνευτικές θέσεις της θεωρίας του δι­καίου και της νομολογίας των δικαστηρίων, που έκριναν επί σχετικών ζητη­μάτων και ερωτημάτων. Έτσι ειδικές διατάξεις αναστολής εκ του νόμου ανευρίσκου­με:

α) Στο άρθρο 657 Α.Κ., που αφορά κάθε ανυπαίτια αποχή του εργαζομέ­νου από την εργασία του. Η διάταξη αυτή έχει κριθεί επανειλημμένως από τα δικαστήρια όλων των βαθμών, λόγω της γενικότητάς της και της κυρίαρ­χης θέσης της στο εργατικό μας δίκαιο, που με τις αποφάσεις τους έχουν κρί­νει ότι εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος αποχής από την εργασία των μισθω­τών, η σύμβαση όχι μόνο δεν λύεται αλλά και υπό προϋποθέσεις οφείλο­νται και οι αποδοχές ορισμένου κάθε φορά χρονικού διαστήματος διάρ­κειας της αναστολής.

β) Στον Α.Ν. 539/1945, περί των κανονικών αδειών ανάπαυσης των εργα­ζομένων, κατά τον οποίον ο χρόνος αποχής των εργαζομένων σε άδεια ανα­στέλλει την υποχρέωσή τους για παροχή εργασίας.

γ) Στα άρθρα 5 του Ν. 2112/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 3 του Ν. 4558/1930 και 8 του Β.Δ. της 16/18-7-1920, περί της κα­ταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων και εργα­τοτεχνιτών αντιστοίχως, κατά τα οποία αποχή υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη από την εργασία του οφειλομένη σε βραχείας διάρκειας σχετικώς ασθένεια προσηκόντως αποδεδειγμένη ή γυναίκας σε λοχεία, δεν θεωρείται ως λύση της σύμβασης.

δ) Στο άρθρο 1 του Ν. 3514/1928, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.519/1948, κατά το οποίο η υπό τα όπλα οπωσδήποτε πρόσκληση κάθε μισθωτού που απασχολείται περισσότερο από έξι (6) μήνες στον ίδιο εργοδότη, δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης. Προβληματισμό για την συνέχιση της ισχύος της παραπάνω διάταξης έχουν δημιουργήσει οι ασαφείς και κακό­τεχνα διατυπωμένες διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 88 του πρόσφατου περί στρατολογίας των Ελλήνων νόμου 3421/2005, περί του εάν δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των έξι (6) μηνών υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, για την διατήρηση ενεργούς της σύμβασης των στρατευομένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας στον ίδιο εργο­δότη ή ο περιορισμός αυτός καταργήθηκε εμμέσως σιωπηρώς με τη νέα διά­ταξη. Τη λύση πάλι θα την αναμείνουμε, ως συνήθως, από τα δικαστήρια τα οποία θα κληθούν εν καιρώ να ερμηνεύσουν την εν προκειμένω βούληση του νεότερου νομοθέτη.

ε) Στο άρθρο 325 Α.Κ. στο οποίο προβλέπεται το δικαίωμα των μερών να μην εκπληρώσουν τις εκ της σύμβασης υποχρεώσεις τους μέχρις ότου και το άλλο μέρος εκπληρώσει τις δικές του (Δικαίωμα επίσχεσης).

Εκτός από τις παραπάνω εκ του νόμου περιπτώσεις αναστολής της σύμ­βασης εργασίας, αναστολή είναι δυνατόν να επέλθει και με συμφωνία των ιδίων των μερών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για συμβατική ανα­στολή συνηθέστερη μορφή της οποίας αποτελεί η άδεια χωρίς αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα νομο­θετημένη υποχρέωση του εργοδότη, ούτε υπάρχει γενική συμβατική υπο­χρέ­ωση που να προκύπτει από συλλογική σύμβαση εργασίας γενικής, κλα­δικής ή ομοιοεπαγγελματικής έκτασης. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο ύστε­ρα από αίτημα του εργαζομένου και αποδοχή του αιτήματος από τον εργοδότη και επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση των μερών, χωρίς να αφίεται έδαφος αμφισβήτησης της εγκυρότητάς της από τις διοικητικές αρχές (ΙΚΑ, Επιθ/σεις Εργασίας κ.λπ.).

 

Συνέπειες της αναστολής - Αποδοχές

Όπως είναι κατανοητό το πρώτο και βασικό ερώτημα που ανακύπτει στην περίπτωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, είναι εάν κατά τον χρόνο που διαρκεί αυτή οφείλονται στον εργαζόμενο οι κανονικές αποδοχές του ή άλλως κάποιες αποδοχές ή αποζημιώσεις. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίδε­ται είτε αμέσως από τις σχετικές για κάθε περίπτωση αναστολής διατάξεις, όταν η αναστολή προβλέπεται και οριοθετείται από διάταξη νόμου όπως προαναφέρθηκε, είτε εμμέσως από τα δικαστήρια όταν η αναστολή δεν προ­βλέπεται από διάταξη νόμου ή όταν ο νόμος που την προβλέπει δεν ορίζει περί αυτού. Έτσι, όσον μεν αφορά την αναστολή της σύμβασης που επέρχε­ται λόγω άδειας του μισθωτού, οποιασδήποτε μορφής, όπως κανονικής άδει­ας ανάπαυσης, λόγω σύναψης γάμου, λόγω μετακινήσεων στις περιόδους εκλογών, λόγω λοχείας κ.λπ., οι αντίστοιχες διατάξεις προβλέπουν ότι θα καταβάλλονται οι συμφωνημένες αποδοχές στους εργαζομένους αυτούς όσο χρόνο διαρκεί η άδεια. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της αναστολής των συμβάσεων των συνδικαλιστικών στελεχών που εργάζονται στον ι­διω­τικό τομέα, για τα οποία προβλέπεται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η θη­τεία τους ή η εκ περιτροπής αναστολή των συμβάσεών τους κατά τον χρόνο της θητείας τους (Άρθρο 17 Ν. 1264/1982) δεν οφείλονται αποδοχές. Με νεότερες όμως διατάξεις και ιδιαίτερα με διατάξεις ειδικών Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ο κανόνας αυτός στην πράξη έχει διαφοροποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και προβλέπεται η καταβολή αποδοχών και στους εργαζομένους αυτούς όταν απουσιάζουν από την εργασία τους για σύντομα χρονικά διαστήματα για συνδικαλιστικούς λόγους.

Στην περίπτωση της αναστολής της σύμβασης λό­γω κανονικής στρά­τευσης (Στρατιωτική θητεία) δεν οφείλονται αποδοχές. Αμφισβήτηση δια­τυπώθηκε μό­νο αν ο στρατευόμενος μισθωτός διατηρεί δικαίωμα επί των αποδοχών του για τον πρώτο μήνα της στρά­τευσής του σύμφωνα με τα άρ­θρα 657 και 658 Α.Κ. Αντίθετα στην περί­πτωση βραχυχρόνιας κλήσης των μισθωτών για μετεκπαίδευση στα νέα ό­πλα ή για συμμετοχή τους σε προ­γραμματισμένη στρατιωτική άσκηση, κατά την κρατούσα άποψη οφεί­λο­νται οι παραπά­νω αποδοχές.

Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης για λό­γους ασθένειας ή εργα­τικού ατυχήματος, έχουν εφαρ­μογή οι διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ. (ανυ­παί­τιο κώλυμα) που υπο­χρεώνουν τον εργοδότη να κατα­βάλλει τις απο­δοχές του χρόνου αναστολής, όχι όμως πέρα του μηνός για όσους μισθω­τούς έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχι­στον έτος εργασίας στον τελευταίο εργο­δότη ή των 13 ημερομισθίων για όσους μισθωτούς έχουν υπηρεσία πάνω από δέκα (10) ημέρες και όχι περισσότερη από ένα χρόνο, και μάλιστα μειω­μένες κατά το ποσόν που καταβάλλεται στον μισθωτό από την υποχρεωτική ασφάλισή του σε ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α. κλπ) για τους κινδύνους αυτούς. Εάν η αναστολή της σύμβασης διαρκέσει πέραν των χρο­νικών αυτών ο­ρίων, παύει μεν η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει αποδοχές, η σύμ­βαση όμως εργασίας δεν λύεται και εξακολουθεί να δεσμεύ­ει τα μέρη, με τους περιορισμούς όμως για τους οποίους θα αναφερθούμε παρακάτω.

Για την αποχή των εργαζομένων γυναικών από την εργασία τους λόγω κύησης και λοχείας προβλέπουν, πέρα του Ν. 1302/1983, οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που έχουν κυρωθεί με διάταξη νόμου με τις οποίες επεκτάθηκε απλά ο χρόνος της αναστολής για το λόγο αυτό και ορίσθηκε ο χρόνος καταβολής των αποδοχών τους από τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υπάγεται υποχρεωτικώς κάθε εργαζομένη (ΙΚΑ και ΟΑΕΔ).

Για την αποχή των εργαζομένων από την εργασία τους όταν ασκείται νόμιμα το δικαίωμά τους για επίσχεση εργασίας προβλέπεται η καταβολή των αποδοχών τους ως αποδοχές υπερημερίας του εργοδότη, για όσο χρόνο διαρκεί νόμιμα η επίσχεση που έχουν ασκήσει.

Αντίθετα κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης λόγω συμμετοχής των εργαζομένων σε απεργία, είτε νόμιμη είτε παράνομη, δεν οφείλονται αποδοχές από τον εργοδότη ούτε από ασφαλιστικό φορέα, όπως προκύπτει από το άρθρο 648 Α.Κ. κατά το οποίο, αν δεν υπάρχει λόγος αδυναμίας πα­ροχής της εργασίας ο μισθός καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες παροχής πραγματικής εργασίας, ενώ η εργασιακή σχέση που συνδέει εργοδότη και απεργό μισθωτό εξακολουθεί να ισχύει.

Τέλος η μη καταβολή αποδοχών για την περίπτωση της συμφωνημένης αναστολής αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της σχετικής άδειας από τον εργοδότη και συμβατή συνέπεια της αίτησης του εργαζομένου που υπέβαλε για την λήψη άδειας χωρίς αποδοχές.

 

Αναστολή της σύμβασης εργασίας και άδεια

Το αν ένας μισθωτός, ο οποίος έχει αναστείλει νό­μιμα ή με συμφωνία με τον εργοδότη του την σύμβα­ση εργασίας του, δικαι­ούται ή όχι κανονικής άδειας ανάπαυσης μέσα στο ημερολογιακό έτος της αναστο­λής, αποτελεί κατά την θεωρία και την νομολογία των δικαστηρίων ζήτημα πραγματικό που ερευνά­ται κάθε φορά ειδικά. Συγκεκριμένα εάν η αναστολή της σύμβα­σης έχει επέλθει εκ του νόμου (ασθένεια, κυοφορία, στράτευση κ.λπ.), συνή­θως ο μι­σθωτός μετά την λήξη της αναστολής και την επανέ­ναρ­ξη της εργα­σίας του δικαιούται ολόκληρη την κανονική του άδεια ανάπαυ­σης του ημε­ρολογια­κού έτους μέσα στο οποίο ανεστάλη η σύμβαση εργα­σί­ας του. Έτσι εάν ο μισθωτός επιστρέψει από την στράτευσή του στην εργα­σία του, ασκώ­ντας το σχετικό δικαίωμά του δικαιούται να λάβει αμέ­σως και χωρίς χρονι­κούς περιορισμούς την κανονική άδεια του έτους της αποστρά­τευσης. Επί­σης ο μισθωτός που επιστρέφει από ασθένεια που διήρ­κεσε όμως μέσα στα όρια που τάσσει το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930, ανα­λό­γως των ετών προϋπη­ρεσίας του στον τελευταίο εργοδότη (έννοια ασθέ­νειας βραχείας διάρ­κειας), δικαιούται να λάβει και την κανονική άδεια του έτους ασθέ­νειας. Εάν όμως η ασθένεια διήρκεσε πέραν των ορίων της βραχείας ασθένειας, όπως αυτά οριοθετού­νται στο νόμο κατά την άποψη της νο­μο­λογίας, ο μι­σθω­τός δεν δικαιού­ται για το έτος αυτό της ασθένειας του ούτε άδεια, σε πραγ­μα­τι­κές ημέρες, ούτε απο­ζημίωση άδειας, ούτε βεβαίως και επί­δομα άδειας το οποίο σύμ­φω­να με το Ν. 4504/1966 χορη­γείται μόνο σε όσους μισθω­τούς απο­χω­ρούν σε πραγματική άδεια ανά­παυσης ή δικαι­ούνται απο­ζη­μίω­σης άδει­ας λόγω μη ληφθείσας άδει­ας.

 

Αναστολή λόγω απεργίας

Η άποψη που είχε εκφράσει παλαιότερα το Υπουργείο Εργασίας με το αριθμ. 1054/1981 έγγραφό του καθώς και η χωρίς καμία αιτιολογία απόφα­ση του Α.Π. 27/2004, με την ευκαιρία κρίσης θέματος σχετικού με την απο­χή εργαζομένων από την εργασία τους λόγω συμμετοχής τους σε απεργία που κρίθη­κε εκ των υστέρων παράνομη, με την οποία εκφρά­ζεται η άπο­ψη της υπoχρέωσης καταβολής αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειας, πα­ρά την απώλεια του δικαιώματος άδειας in naturam, λόγω του παράνομου χαρακτήρα της απερ­γίας, έχουμε την γνώμη, η οποία έχει υποστηριχθεί άλ­λωστε επί σειρά ετών από την θεωρία και τη νομολογία, ότι δεν είναι σύμ­φωνη με το σκοπό και το πνεύμα του Α.Ν. 539/1945, που αποσκοπεί όπως με την άδεια να εξα­σφα­λίζεται χρόνος πραγματικής ανάπαυσης του εργα­ζομένου για ένα χρονικό διάστη­μα μέσα σε κά­θε έτος καθώς και η ενίσχυση του εισο­δήματός του κα­τά το χρονικό διάστημα αυτό, για άνε­τη και βε­βαία από­λαυση του δικαιώ­ματός του σε ά­δεια, προϋ­ποθέσεις που δεν πληρού­νται στην περίπτωση της αναστολής της σχέ­σης εργα­σίας επί μακρόν για άλλους λόγους.

 

Κανονική άδεια μετά την αναστολή

Για το εάν ο μισθωτός που επιστρέφει στην εργασία του μετά από άδεια χωρίς αποδοχές που ζήτησε και έλαβε από τον εργοδότη του δικαιούται ή όχι να λάβει και κανονική άδεια ανάπαυσης, οι απόψεις διχάζονται. Παλαιό­τερα η νομολογία των δικαστηρίων υποστήριζε την άποψη ότι ο εργοδότης δεν οφείλει να χορηγήσει κανονική άδεια σύμφωνα με τον Α.Ν. 539/1945, σε μι­σθωτό που είχε αναστείλει με αίτησή του την σύμβασή του, στηρίζοντας την άποψή της στο γεγονός ότι κατά τον χρόνο της αναστολής διεκόπτετο το συνεχές της εργασίας που απαιτούσε ο Α.Ν. 539/1945, πριν την τροποποίη­σή του με τις τελευταίες διατάξεις του Ν. 1346/1983 και του Ν. 3302/2004 για την συμπλήρωση του βασικού χρόνου θεμελίωσης του δικαιώματος για τη λήψη κανονικής άδειας, ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους ο μισθω­τός ζήτησε και έλαβε την άδεια αυτή χωρίς αποδοχές. Μεταγενέστερα όμως γίνεται δεκτό ότι η απάντηση στο ζήτημα αυτό εξαρτάται τόσο από την διάρκεια της αναστολής της σύμβα­σης εργασίας που προηγήθηκε της κανονικής άδει­ας, όσο και από τους λόγους που αυτή ζητήθηκε και χο­ρηγήθηκε. Έτσι αν η αναστολή διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. πέρα των 6 μηνών ή του έτους) προφανώς έχει αποδυναμωθεί το δι­καίωμα του εργαζομένου σε άδεια ανάπαυσης αλλά και τυχόν απαίτησή του για χορήγηση κα­νονικής άδειας θα ήταν καταχρηστική, με την έννοια ότι δεν καταναλώθη­καν σημαντικά οι παραγωγικές του δυνάμεις για να αναπλη­ρωθούν με την άδεια αυτή αφού δεν εργάσθηκε για μεγάλο χρονικό διάστη­μα μέσα στο έτος. Επί­σης εάν η άδεια χωρίς αποδοχές, έστω και μικρής διάρκειας, χρησι­μοποιή­θηκε από τον μισθωτό για ανάπαυση ή για ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξω­τερικό, πάλι θα ήταν καταχρηστική η απαίτησή του για χορήγηση πρόσθετης με αποδοχές πλέον κανονικής άδειας. Αντίθετα ο μισθωτός που ανάλωσε τον χρόνο της αναστολής της σύμβασής του σε οικο­γενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις και μάλιστα για αντιμετώπιση σοβα­ρών ζητημά­των που τον κατεπόνησαν, εύλογα και νόμιμα ζητά και την κα­νονική του άδεια ανά­παυσης του έτους της αναστολής. Η άποψη αυτή στη­ρίζεται στο τυπικό στοιχείο ότι η αναστολή της σύμβασης δεν αναφέρε­ται μεταξύ των λόγων της παρ. 6 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 που δια­κόπτουν το συνεχές της απασχόλησης προκειμένου να κριθεί το αν ο μι­σθω­τός δικαιούται ή όχι κα­νονικής άδειας.

Στην ίδια βάση μπορεί να στηριχθεί και η άποψη ότι μισθωτοί που επι­στρέφουν από μακράς διάρκει­ας νόμιμη απεργία δικαιούνται να λάβουν την κανο­νική τους άδεια του έτους της αναστολής, επειδή η νόμιμη απεργία ανα­στέλλει μεν την υποχρέωση πα­ροχής εργασίας και κα­τα­βολής μισθού, αντι­στοίχως για τα δύο μέρη, δεν διακόπτει όμως το συνε­χές της απασχό­λησης που απαιτεί ο Α.Ν. 539/1945.

Κατά την άποψή μας το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί αν με διάταξη νόμου είχε ορισθεί ότι σε κάθε περίπτωση αναστολής της σύμβασης γίνεται ανάλογη εφαρμογή των χρονικών ορίων αποχής από την εργασία που τάσσει το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930.

 

Άδειες συνδικαλιστικών στελεχών

Για τις άδειες ειδικά των συνδικαλιστικών στελεχών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2224/1994 που έχουν τροποποιήσει αντίστοιχες διατά­ξεις του Ν. 1264/1982. Η διάταξη αυτή αναφέρει τα εξής:

“1. Είναι ανίσχυρη η καταγγελία συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει κυρωθεί με νόμο.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α΄) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

3. Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες:

α) στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συν­δικα­λιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501-10000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομο­σπον­διών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτό οργανώσεις έχουν άνω των 10000 ψηφισάντων μελών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Οι ημέρες αυτές εί­ναι πληρωνόμενες.

ε) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομο­σπον­δίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

4. α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις συν­δικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α). Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα κατα­λαμ­βάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

β. Το άρθρο 18 του Ν. 1264/1982 ισχύει τόσον επί των υπαλλήλων των φο­ρέων του δημοσίου τομέα όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρ­θρου 1 του Ν. 1256/1982, όσον και επί των μισθωτών των απασχολούμε­νων με σχέση εξαρτη­μένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Αναστολή της σύμβασης εργασίας για λόγους ασθένειας και λύση της σύμβασης εργασίας

Συνηθέστερο λόγο αναστολής της σύμβασης εργασίας αποτελεί η περί­πτω­ση της ασθένειας των εργαζομένων, που αντιμε­τωπίζεται στη χώρα μας με ειδική νομοθετική διάτα­ξη που έχει κριθεί με πλούσια μέχρι σήμερα νο­μο­λο­γία και έρευνα της θεωρίας του δικαίου. Συγκεκρι­μένα από το έτος 1920 έχει τεθεί ειδική διάταξη στο Ν. 2112, που αφο­ρά την καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας και που ορίζει ότι αποχή των εργαζο­μένων από την εργασία τους που οφείλε­ται σε βρα­χείας σχετικώς διάρ­κειας ασθένεια προσηκόντως απο­δεδειγ­μένη ή προκειμένου περί γυναι­κών που βρίσκονται σε κατάσταση λοχεί­ας, δεν θεωρείται ως λύ­ση της σύμβασης τους.

Εξ αυτού προκύπτει ότι εάν η ασθένεια διαρκέσει πέραν των ορίων που τάσσονται στο νόμο, λύεται κατ’ αρχάς η αορίστου χρόνου σύμβαση εργα­σίας με ευθύνη του εργαζομένου. Τα όρια αυτά που ισχύουν σήμερα έχουν τεθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930, που τροποποίησαν την παραπάνω διάταξη του Ν. 2112/1920 και με το άρθρο 8 του Β.Δ. της 16/18-7-1920. Αναφέρουμε δε τη φράση κατ’ αρχάς, επειδή κατά την άποψη της νομο­λο­γίας η λύση ή μη της σύμβασης για τον λόγο αυτόν θα κριθεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τον δικαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 του Α.Κ., δηλαδή με βάση τις αρχές της καλής πί­στης αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη ύστερα από εκτίμηση της αιτίας της αποχής, της διάρκειας της, της υπαιτιότητας ή συνυπαιτιό­τητας του μισθωτού και των εν γένει ειδικών περιστάσεων και μάλιστα με αντικειμενική πάντοτε εκτίμηση, αν η αποχή αυτή, ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού να λύσει ή όχι την σύμβαση, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση της βούλησής του για την λύση από αυτόν της σύμβασης εργασίας του.

Κάθε επομένως αποχή των εργαζομένων πέραν των ορίων που τάσσει ο νόμος στην περίπτωση της ασθένειας, μπορεί να κριθεί μόνο από τα δικα­στήρια, εάν είχε ως αποτέλεσμα και την λύση της σύμβασης. Ως αποχή λόγω ασθένειας βεβαίως θα θεωρηθεί και η αποχή όσων υπέστησαν εργα­τικό ατύχημα, περίπτωση που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τα δικαστήρια ως λόγος μακράς αποχής και αναστολής της σύμβασης, χωρίς βεβαίως και να παρα­βλέπεται το αντικειμενικό συμφέρον της επιχείρησης, εάν εμποδίζεται και κατά πόσο η δυνατότητα λειτουργίας της από την πολύ μακρά απουσία κά­ποιου εργαζομένου, όσο και αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Σε καμία άλλη περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας νόμιμης ή συμφωνημένης δεν επέρχεται λύση της αορίστου χρόνου σύμβασης όσον χρόνο και αν διαρκέσει αυτή, ενώ αντιθέτως η αναστολή δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση, εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, την λήξη της ορισμέ­νου χρόνου σύμβασης εργασίας.

 

Περιορισμός εργασιών της επιχείρησης και αντιμετώπισή του

Ο εργοδότης που αντιμετωπίζει απρόοπτα και ανυπαίτια προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησής του μπορεί να εφαρμόσει όλα ή μερικά από τα εξής νόμιμα μέτρα:

Να θέσει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 4 του Νόμου 3846/2010 με το οποίο ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις, σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας, μπο­ρούν, αντί της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να το θέτουν με έγγραφό τους σε διαθεσιμότητα, όχι όμως πάνω από τρεις μήνες το χρό­νο. Για το χρονικό αυτό διάστημα ο μισθωτός δικαιούται να λά­βει τις μισές τακτικές αποδοχές του των δυο τελευταίων μηνών με πλήρη απασχόληση, και να ασφαλιστεί στον ασφαλιστικό του Οργανισμό με τις αποδοχές αυτές για όλες τις εργά­σιμες ημέρες του τριμήνου.

Προϋπόθεση επομένως για να παρθεί αυτό το μέτρο, είναι ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη. Κατά τη νομολογία στην έννοια του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας ε­μπίπτει και η δια­κοπή των εργασιών λόγω επισκευής του οικοδομήματος στο οποίο στεγάζε­ται η επιχείρηση.

Επίσης για να είναι νόμιμη η θέση των μισθωτών σε κατάσταση διαθεσι­μότητας απαιτείται να δηλωθεί στο μισθωτό εγγράφως και μάλιστα πριν από εύλογο χρόνο, ώστε να λάβει τα μέτρα του και να αναζητήσει ενδεχομένως άλλη εργασία κατά το διάστημα αυτό. Στην ειδοποίηση πρέπει να ορίζεται και ο χρόνος διάρκειας της διαθεσιμότητας. Το τρίμηνο διάστημα της διαθε­σιμότητας μπορεί να είναι συνε­χές ή διακεκομμένο.

Από τον τρόπο που αναφέρεται η διάταξη στο δικαίωμα αυτό του εργοδό­τη να θέτει το προσωπικό σε κατάσταση διαθεσιμότη­τας προκύπτει ότι σε διαθεσιμότητα μπορούν να τε­θούν όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρη­ση ή μερι­κοί μόνον από αυτούς σε ομάδες ή τμήματα, ανάλο­γα με τις ανά­γκες της επιχείρησης. Μπορούν επί­σης να τε­θούν σε διαθεσιμότητα και οι προστα­τευόμενοι από την απόλυ­ση μισθωτοί, όπως οι συνδικαλιστές, οι μη­τέρες, οι αποστρατευόμενοι κ.λπ. διεπόμενοι από ειδικό καθεστώς προ­στα­σίας.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης θέλει να ανακαινίσει την επιχείρησή του μπορεί να θέσει το προσωπικό του σε διαθεσιμότητα. Θα πρέπει όμως προη­γούμενα να ενημερώσει το προσωπικό του, χωρίς όμως να απαιτείται και η συμφωνία του.

 

H θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα με βάση τις νέες διατάξεις του Ν. 3846/2010

Στην εργατική μας νομοθεσία, αντίθετα με ότι συμβαίνει στο δημόσιο δί­καιο, η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα δεν αποτελεί ποινή αλλά προ­σωρινό μέτρο προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις των εργαζο­μένων.

Η διαθεσιμότητα με αυτή την έννοια προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, που αφορά την καταγγελία των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3846/10 και ορίζεται από τον ίδιο το νόμο ως μέτρο αντί της καταγγελίας της σύμβασης.

Το δικαίωμα αυτό παραχωρείται στον εργοδότη από το νόμο μόνο στην περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας της επιχείρη­σής του και για ορισμένο χρονικό διάστημα ανά έτος, που δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες (συνολικά ή διακεκομμένα).

Η απόφαση του εργοδότη για τη θέση του προσωπικού του σε διαθεσι­μότητα μπορεί να ληφθεί ύστερα από διαβούλευση με το σύνολο του προ­σωπικού του και να γνωστοποιηθεί εγγράφως σε κάθε έναν από του εργα­ζόμενούς του και να κοινοποιηθεί άμεσα στο Σ.ΕΠ.Ε., το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ της περιοχής του.

 

Αποδοχές χρόνου διαθεσιμότητας

Κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας ο μισθωτός δικαιούται το ήμισυ του μέ­σου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθε­στώς πλήρους απασχόλησης.

 

Προϋποθέσεις

Για την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος αυτού του εργοδότη να θέσει τους μισθωτούς του σε διαθεσιμότητα απαιτείται:

1. Να υπάρχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

2. Να υπάρχει αποδεδειγμένα περιορισμός της δραστηριότητας του εργο­δότη έστω και σε ένα τμήμα της επιχείρησής του

3. Να επιδοθεί σε κάθε μισθωτό χωριστά έγγραφη ανακοίνωση του εργο­δότη ότι ο μισθωτός τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας για συγκεκριμένο χρόνο, με ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαθεσιμότητας.

4. Καταβολή του ½ των τακτικών αποδοχών του μισθωτού που έλαβε αυ­τός το τελευταίο δίμηνο υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

 

Έκταση άσκησης του δικαιώματος του εργοδότη

Το δικαίωμα αυτό του εργοδότη ασκείται κατά τη νομολογία ακόμη και για μισθωτούς που προστατεύονται κατά της απόλυσης όπως είναι οι μη­τέ­ρες με παιδιά μέχρι ενός έτους, οι συνδικαλιστές, οι στρατευόμενοι, οι υπο­χρεωτικώς τοποθετημένοι στον εργοδότη λόγω αναπηρίας, πολυτεκνίας κ.λπ..

 

Ποσοτικά

Σε διαθεσιμότητα μπορεί να τεθεί το σύνολο του προσωπικού της επι­χεί­ρησης ή ενός μόνο τμήματος αυτής, εάν οι λόγοι περιορισμού της δραστη­ριότητας του εργοδότη αφορούν ένα και μόνο τμήμα της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης.

 

Ανάκληση της διαθεσιμότητας

Ο εργοδότης δικαιούται οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο της διαθεσιμότητας να ανακαλέσει κατά την κρίση του ολικώς ή μερικώς την απόφασή του περί διαθεσιμότητας οπότε οι μισθωτοί οφείλουν να επανέλθουν άμεσα στην ερ­γασία τους.

Μη υποχρέωση προσφοράς εργασίας από τον εργαζόμενο κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας

Κατά το χρόνο που διαρκεί η διαθεσιμότητα ο μισθωτός δεν έχει υπο­χρέ­ωση να προσέρχεται στην επιχείρηση, ούτε να προσφέρει εργασία. Αντίθετη υπόδειξη ή απαίτηση του εργοδότη αναιρεί την διαθεσιμότητα και ο μι­σθω­τός δικαιούται πλήρως τις αποδοχές του.

 

Υπολογισμός του χρόνου της διαθεσιμότητας

Με την θέση του μισθωτού σε διαθεσιμότητα δεν λύεται η σύμβαση εργα­σίας, αλλά αναστέλλεται εν μέρει. Για το λόγο αυτό ολόκληρος ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας.

Συνέπεια αυτού είναι ο μισθωτός να δικαιούται χρονοεπιδόματος χωρίς να αφαιρείται ο χρόνος της διεθεσιμότητας αλλά και κανονικής αδείας χωρίς να συμψηφίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας με τον χρόνο της κανονικής αδείας.

Προκειμένου μόνο για τα επιδόματα εορτών, που αποτελούν μέρος των αποδοχών και μάλιστα μέρος των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων, η σχετική απόφαση περί των δώρων εορτών ορίζει ότι για το χρονικό διάστη­μα της διαθεσιμότητας μέσα στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα των δώρων (1-1ου έως 30-4ου και 1-5ου έως 31-12ου) ο μισθωτός δικαιούται το ήμισυ του αντίστοιχου ποσού του δώρου για τις ημέρες που διήρκησε η διαθε­σι­μότητα.

 

Επιδότηση διαθεσιμότητας από τον ΟΑΕΔ

Πέρα των αποδοχών που λαμβάνει ο μισθωτός από τον εργοδότη του κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας, ο ΟΑΕΔ του καταβάλλει επιδότηση ίση με το 10% του μέσου όρου των τακτικών του αποδοχών των δύο τελευταίων μη­νών και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών το έτος. (Βλ. άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1836/1989)

 

Διευθυντικό δικαίωμα

Η θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα αποτελεί μονομερή και αναιτιώ­δη άσκηση δικαιώματος του εργοδότη που ελέγχεται από τα δικαστήρια μό­νο για κατάχρηση δικαιώματος. Ο μισθωτός που τίθεται σε διαθεσιμότητα δεν απαιτείται κατά το νόμο ούτε να ερωτηθεί ούτε να συμφωνήσει. Η καλή πίστη όμως απαιτεί όπως πριν τη θέση των μισθωτών στην κατάσταση αυτή να ενημερωθούν επίσημα προ ευλόγου χρόνου, με διαβούλευση και ενημέ­ρωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

 

Ασθένεια κατά το χρόνο της διαθεσιμότητας

Σε περίπτωση ασθένειας του μισθωτού κατά το χρόνο της διαθεσι­μό­τη­τας, η κατάσταση αυτή δεν αναστέλλεται μεν ούτε ο μισθωτός επιστρέφει στην εργασία του, αλλά συνεχίζεται μέχρις τη λήξη της.

Βεβαίως ο μισθωτός για τις ημέρες ασθένειάς του θα λάβει επιδότηση ασθέ­νειας από το ΙΚΑ ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, όμως ο μισθωτός θα δικαιωθεί τις αποδοχές των ημερών ασθένειας από τον εργοδότη του οι οποίες όμως θα εκπέσουν από τις οφειλόμενες αποδοχές διαθεσιμότητας των αντιστοίχων ημερών.

 

Διαθεσιμότητα και καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου

Επειδή η διαθεσιμότητα κατά το νόμο αποτελεί υποκατάστατο μέτρο της καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας, δεν μπορούν τα δύο αυτά μέτρα και δικαιώματα του εργοδότη να ασκηθούν παραλλήλως.

Για το νομότυπο επομένως της καταγγελίας των συμβάσεων μισθωτών που έχουν τεθεί ήδη και βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, απαιτείται η πριν την καταγγελία ανάκληση της διαθεσιμότητας των μισθωτών και η επίδοση εγγράφου καταγγελίας για την οριστική λύση της σύμβασης.

 

 

 Σχετική Νομολογία:

 • Περίπτωση περιορισμού των εργασιών της επιχείρησης συντρέχει και όταν οι εργασίες διακόπτονται λόγω επισκευών ή ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του εργοδότη. Όχι σε περίπτωση ταμιακής δυσχέρειας: Μον. Πρωτ. Αθηνών 47/2007 - ΔΕΝ 2007 σελ. 1546, Α.Π. 647/1982 - ΔΕΝ 1982 σελ. 725, Εφετ. Θεσ/νίκης 473/ 1993 - ΔΕΝ 1994 σελ. 1274, Εφετ. Θεσ/νίκης 257/1989 ΔΕΝ 1989 σελ. 114.
 • Προϋποθέσεις για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα. - Όταν η επιχείρηση είναι μη κερδοσκοπική και επιδοτείται από το Κράτος, η περικοπή της επιδότησης αποτελεί λόγο νόμιμης θέσης του προσωπικού σε διαθεσιμότητα: Α.Π. 499/1990 - ΔΕΝ 1991 σελ. 395.
 • Η παράλειψη του εργοδότη να ενημερώσει το Συμβούλιο των εργαζόμενων για την επικείμενη διαθεσιμότητα των εργαζόμενων, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαθεσιμότητας: Α.Π. 259/2005 - ΔΕΝ 2005 σελ. 1494.
 • Μόνο τα δικαστήρια ελέγχουν την καταχρηστικότητα της άσκησης του δικαιώματος του εργοδότη για τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα: Ειρην. Αθηνών 536/1994 - ΔΕΝ 1996 σελ. 123.
 • Στις τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό των αποδοχών της διαθεσιμότητας εμπίπτουν και οι παροχές Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, το επίδομα τροφής, τα πάσης φύσης πριμ, και λοιπές παροχές σε χρήμα και σε είδος που καταβάλλονται τακτικά στον μισθωτό: Α.Π. 647/1987 - ΔΕΝ 1987 σελ. 1124., Α.Π. 129/1977 - ΔΕΝ 1978 σελ. 474.

 

Άδεια χωρίς αποδοχές

Επειδή τα θέματα που προκύπτουν από τη χορήγηση στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα άδειας χωρίς αποδοχές δεν ρυθμίζονται από νομοθε­τικ­ές διατάξεις, εμφανίζονται συχνά στην καθημερινότητα των εργασιακών σχέσεων, στη θεωρία του δικαίου και στη νομολογία των δικαστηρίων γίνε­ται δεκτό ότι η χορήγηση της αδείας αυτής γίνεται μόνο ύστερα από σχετικό αίτημα του εργαζομένου προς τον εργοδότη του, ο οποίος κατά την απόλυτη κρίση του και μέσα στα όρια της καλής πίστης του άρθρου 281 Α.Κ., μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα του εργαζομένου ή αν οι ανάγκες της επιχείρησής του δεν το επιτρέπουν, να μη το εγκρίνει χωρίς καμία συνέπεια. Αν εγκριθεί το αίτημα του εργαζομένου χωρίς καμία προϋπόθεση χρόνου εργασίας του μισθωτού στην επιχείρηση, διάρκεια της αδείας κλπ, θεωρητικά θα πρόκει­ται για συμφωνία των μερών κατά το άρθρο 361 του Α.Κ. για προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας τους.

Προφανώς δε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής ο μεν μισθωτός δεν θα προσφέρει την εργασία του, ο δε εργοδότης δεν θα καταβάλλει τις αποδοχές, καθώς και όποια άλλη παροχή δικαιούται ο εργαζόμενος που έχει τον χα­ρα­κτήρα των αποδοχών όπως π.χ. μέρος των επιδομάτων εορτών που συμπί­πτει στο χρόνο της αδείας αυτής, μη υπολογισμό του χρόνου απουσίας του εργαζομένου στο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας του κλπ.

Ζήτημα για το θέμα αυτό έχει δημιουργηθεί από το ερώτημα αν ο εργα­ζό­μενος που απουσιάζει με άδεια χωρίς αποδοχές μέσα σε ένα χρόνο και μά­λιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν μάλιστα λάβει την κανονική του άδεια του συγκεκριμένου έτους, δικαιούται και την κανονική του άδεια. Ελλείψει άλλης νομολογιακής θέσης για το θέμα αυτό το Ν.Σ.Κ. με την αριθμ. 557/1963 γνωμοδότησή του έχει δεχθεί ότι οι μισθωτοί που έχουν λά­βει άδεια χωρίς αποδοχές, όχι προκειμένου να αναπαυθούν ή να ταξιδεύ­σουν λόγω αναψυχής, δικαιούνται μετά την επιστροφή τους στην εργασία τους να λάβουν και την κανονική τους άδεια. Όσον αφορά όμως αν ο χρόνος της αδείας αυτής λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από­λυσης του εργαζομένου, ο Α.Π. με την αριθμ. 751 του έτους 1987 έχει δεχθεί ότι λαμβάνεται υπόψη για την αποζημίωση ολόκληρος ο χρόνος διαρ­κείας της αδείας αυτής εφόσον η εργασιακή σχέση παρά την αναστολή της δεν έχει λυθεί.

Επίσης παρότι στον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ και γενικότερα στη νομοθεσία του Ιδρύματος μέχρι σήμερα, παρά την πληθώρα των τροπο­ποιή­σεών της από το έτος 1951 μέχρι σήμερα, δεν έχει τεθεί κάποια σχετική διά­ταξη, με βάση πάλι την καλή πίστη και την διευκόλυνση του ελέγχου των ορ­γάνων του θα πρέπει ο εργοδότης που εγκρίνει σχετικό αίτημα των εργαζομένων του, να ενημερώνει άμεσα και το ΙΚΑ γραπτά λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου για μελλοντική χρήση και επιβεβαίωση του χρόνου κατά τον οποίο δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων που έχουν λάβει τέτοια άδεια στο παρελθόν. 

 

Σχετική Νομολογία:

 • Πως αντιμετωπίζεται ο χρόνος της αναστολής της σύμβασης: Α.Π. 751/1987 - ΔΕΝ 1988 σελ. 178, Εφετ. Δωδεκανήσου 50/1990 - ΔΕΝ 1990 σελ. 666.
 • Δεν αφαιρείται από το χρόνο εργασίας του μισθωτού το χρονικό διάστημα νόμιμης αναστολής της σύμβασης: Α.Π. 1035/1982 - ΕΕργΔ 1983 σελ. 149, ούτε ο χρόνος στράτευσης έναντι όμως μόνο του εργοδότη στον οποίο εργαζόταν ο μισθωτός πριν την στράτευση του: Α.Π. 1035/1982 - ΕΕργΔ 1983 σελ. 149.
 • Για την θεώρηση της επί μακρόν απουσιάζουσας μισθωτού λόγω ασθενείας, πέραν των ορίων του νόμου για τη βραχεία ασθένεια, απαιτείται η άμεση ενημέρωση του εργοδότη για την ασθένεια με την υποβολή σχετικών γνωματεύσεων ιατρών ΙΚΑ καθώς και δήλωση ότι η εργαζόμενη επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία της: Α.Π. 423/2010 - ΕΕΔ 2010 σελ. 634.

 

Rate this item
(0 votes)

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, προσφορές και τα προγραμματισμένα σεμινάριά μας.
captcha 
Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις
Ξαστερια

21°C

ΑΘΗΝΑ

Ξαστερια

Υγρασία: 47%

Αέρας: 7 km/h

 • 15 ΙΟΥΛ 2020

  Ηλιοφάνεια 29°C 21°C

 • 16 ΙΟΥΛ 2020

  Ηλιοφάνεια 30°C 21°C

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή